DATA

ما ظرفیت حمل و نقل را از طریق کابل زیردریایی خودمان (POI) انجام می دهیم که قرار است خاورمیانه ، آسیا و اروپا را از طریق ایران و عمان از طریق دروازه های بین المللی متصل كند. این پروژه امکان انتقال داده ها تا ظرفیت 4.8 Tb / s را دارد.