ماموریت ما

VISION PKA برای انتقال قابل اعتماد و کیفی به مشتریان ما ارائه می شود. POA (POINTS OF PRESSENCE) POPS در سراسر جهان در GLOBE واقع شده اند.
  PKA ارزش افزوده را در گسترش قابلیت های خود با افزودن پاپ در سراسر جهان در کشورهای توسعه یافته دشوار به دست می دهد.