پیشگامان شبکه عمان ایران

RFS: ژوئن 2012
     طول کابل: 400 کیلومتر
     مالک: PISHGAMAN KAVIR
     URL: HTPP: //PISHGAMAN.COM

نکته زمینی

     بارکا ، عمان
     چابهار ، ایران
     جاسک ، ایران