فراخوان شرکت در پروژه ها و ایده های بین المللی ICT

مطابق اولین جشنواره ایده های ایده های ICT و طرح های ارائه شده. ادامه هید …