پایونیر ، قهرمان تور بین المللی آذربایجان است

دوچرخه سواری پایونیر ، قهرمان بین المللی تورهای دوچرخه سواری برای اولین بار در ایران (جمهوری آذربایجان) بیشتر بود