معرفی

گروه پیشگامان PISUGAMAN KAVIR (PKY) گروهی از ده تجاوز تجاری مختلفی است که در هر منطقه متمرکز شده اند و از این طریق می توان از فن آوری اطلاعاتی شامل ، سرمایه گذاری ، اینترنت و تجارت استفاده کرد.
  PKY بصورت اختصاصی دارای سر و ساماندهی سازمان مرکزی در یازد و دفترهای اصلی در تهران و دوبی با بیش از ده شعبه در اسپانیا در ایران است.